SHARE

“Një shoqëri e mbyllur i ngjan një kopeje ose një fisi që është një njësi gjysmë organike, anëtarët e së cilës mbahen së bashku përmes lidhjeve gjysmë biologjike dhe familjare, duke ndarë me njëri-tjetrin përpjekjet e përbashkëta, gëzimin e përbashkët dhe hidhërimin e përbashkët. Dhe megjithëse një shoqëri e tillë mund të bazohet në skllavëri, prania e skllevërve nuk e ka të nevojshme krijimin e një sjelljeje që ndryshon nga ajo e kafshëve shtëpiake. Rrjedhimisht, mungojnë ato aspekte që bëjnë të mundur  të zbatohet me sukses teoria organike e një shoqërie të hapur.”

Karl Popper, “Shoqëria e hapur dhe armiqtë e saj – Vëllimi 1: Magjia e Platonit”